Voorwaarden

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

De Webdesign Academie

Van Sijsenstraat 57a
9724 NM
Groningen
KvK …
support@dewebdesignacademie.nl

I

Algemene Voorwaarden 27 december 2022

De Webdesign Academie | Dsignonline

Artikel 1

Wie is De Webdesign Academie?

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door De Webdesign Academie, onderdeel van en handelend onder de naam Dsignonline, gevestigd aan de Van Sijsenstraat 57a, 9724 NM in Groningen
en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
…..
1.2 De Webdesign Academie (onderdeel van Dsignonline) is bereikbaar via het e-mailadres support@dewebdesignacademie.nl en de websites
www.dewebdesignacademie.nl

Artikel 2 Definities
2.1 Opdrachtnemer is De Webdesign Academie, handelend onder de naam Dsignonline, en
wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’.
2.2 Opdrachtgever is de partij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waarmee wij
een overeenkomst hebben gesloten, en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid
met ‘jij/je’, ‘jou(w)’, en ‘opdrachtgever’.
2.3 Met ‘partijen‘ worden opdrachtnemer en opdrachtgever samen bedoeld.
2.4 Met ‘overeenkomst’ wordt de tussen ons afgesloten overeenkomst bedoeld. In geval van
de aanschaf van een fysiek product is sprake van een ‘koopovereenkomst’. In alle andere
gevallen is sprake van een ‘overeenkomst van opdracht’. Zo nodig wordt in deze algemene
voorwaarden daar tussen onderscheid gemaakt.
2.5 Met ‘bijeenkomsten’ wordt bedoeld de door ons georganiseerde events,
groepsbijeenkomsten op locatie, online trainingen en webinars en de coach calls.
2.6 Met ‘hoofdspreker’ wordt bedoeld een spreker die niet vervangen kan worden door
iemand anders in tegenstelling tot een gastspreker.
2.7 Met ‘individuele afspraak‘ wordt bedoeld individuele adviesgesprekken en andere
individuele afspraken.
2.8

2.9

2.10

2.11
2.12 Onder ‘schriftelijk’ wordt ook verstaan per e-mail.

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,
overeenkomsten, aanvullingen, verlengingen (vervolgopdrachten), werkzaamheden en
activiteiten, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken maken.
3.2 Van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk zijn
vastgelegd.
3.3 Wij mogen onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen je vooraf
schriftelijk informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. We geven
daarbij aan vanaf welk moment de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Als de wijziging een verslechtering van jouw rechtspositie met zich meebrengt, kan je
uiterlijk binnen twee weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijziging. Dan
zoeken wij in overleg naar een passende oplossing.
3.4 Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen
volledig van toepassing. In dat geval geldt datgene wat op wettelijk toelaatbare wijze het
dichtst bij de strijdige bepaling komt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene
voorwaarden of als er tussen partijen een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan tussen

hen geldt.
3.6 Ook als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dat niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod en aanvaarding
4.1 Elk aanbod van ons is vrijblijvend en mag door ons worden gewijzigd. Een verstuurde
offerte vervalt na een maand.
4.2 Prijzen zijn exclusief btw en exclusief bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
4.3 Aan een aanvaarding die afwijkt van ons aanbod zijn wij niet gebonden. Ook zijn wij niet
gebonden aan ons aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een
onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.5 De overeenkomst die partijen sluiten kan bestaan uit een combinatie van verschillende
diensten. In dat geval gelden de bepalingen voor de verschillende diensten aanvullend op
elkaar.
4.6 Ons aanbod bestaat onder meer uit:
a) Kortdurende online diensten, zoals een e-book, challenge of masterclass
(overeenkomst van opdracht)
b) Online programma’s en abonnementen
(overeenkomst van opdracht)
c) Events (overeenkomst van opdracht)
d) Individuele high-end coaching (overeenkomst van opdracht)
e) Producten (koopovereenkomst).

Artikel 5 Kortdurende online diensten
5.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
5.2 Voor de online bijeenkomsten geldt dat wij een planning maken en jou informeren over
deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen aan een online bijeenkomst leidt nooit tot
recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
5.3 Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast,
verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op een
schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.

Artikel 6 Online programma’s inclusief webinars en abonnementen
6.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd
6.2 De overeenkomst kan worden verlengd met een abonnement. Voor de verlenging
ontvang je van ons een aanbod.
6.3 Een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wordt telkens automatisch
verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
6.4 Als wij van mening zijn dat een online programma niet de uitkomsten geeft zoals door ons
verwacht, dan mogen wij de overeenkomst tussentijds opzeggen wegens gewichtige
redenen. In geval van een tussentijdse opzegging door ons wordt de afgesproken
vergoeding naar rato verminderd. Wij zullen je hierover tijdig informeren en zo mogelijk
een alternatief aanbieden.

Artikel 7 Activiteiten in een online programma

7.1 Een online programma bestaat uit verschillende online en offline activiteiten, zoals online
individuele- en/of groepscoaching, masterminds op locatie, een video-opnamedag, bouw online academie of individuele gesprekken. De activiteiten die bij jouw online programma horen staan
vermeldt op de website en in de welkomstmail die je van ons ontvangt.
7.2 Voor bepaalde activiteiten word je ingepland in een bepaalde fase van je deelname aan
het online programma. Je ontvangt in principe eenmalig een uitnodiging voor deelname
aan deze specifieke activiteit, al dan niet met de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal
data of met de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode een afspraak in te plannen.
7.3 Het niet gebruik maken van de uitnodiging om deel te nemen aan een bepaalde activiteit
of het niet tijdig inplannen van een afspraak, leidt tot verval van jouw recht om aanspraak
te maken op die activiteit zonder recht op een schadevergoeding of vermindering van je
betalingsverplichting. Het tijdig meedoen met de beschikbare activiteiten is jouw eigen
verantwoordelijkheid.
Offline bijeenkomsten
7.4 Een ingeplande offline bijeenkomst kan je maximaal één keer verplaatsen, mits je dat
tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 48 uur van tevoren, schriftelijk aan ons doorgeeft.
Verplaatsen is alleen mogelijk als wij de bijeenkomst nog een keer hebben ingepland of
gaan inplannen.
7.5 Een offline bijeenkomst, zoals een mastermind, zal in geval van verhindering van de
hoofdspreker verplaatst worden naar een andere datum. Als je op deze nieuwe datum niet
kan, zoeken partijen in onderling overleg een oplossing.
Online bijeenkomsten
7.6 Voor de online bijeenkomsten geldt dat wij een planning maken en jou informeren over
deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen aan een online bijeenkomst leidt nooit tot
recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
7.7 Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast,
verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op een
schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting. Dit geldt nadrukkelijk ook
voor de online calls.
Individuele afspraken
7.8 Een afgesproken individueel gesprek, zoals een belafspraak, kan in onderling overleg
worden verplaatst. Een individuele afspraak valt onder de
regeling zoals opgenomen in artikel 8.

Artikel 8 MPOP ontzorgt
8.1 MPOP ontzorgt kan onderdeel zijn van je online programma of als losse dienst
aangeschaft worden. MPOP ontzorgt is inclusief licentie op Poppyz.
8.2 Partijen maken procesafspraken over de oplevering van de online academie. Er wordt
afgesproken wanneer jij de benodigde informatie moet hebben aangeleverd (hierna: ‘de
deadline’). Het gaat hier om de aanlevering van video’s, werkboeken, logo’s, foto’s en
andere informatie die relevant is voor de bouw van je online academie.
8.3 Jij bent verantwoordelijk voor een tijdige en volledige aanlevering van de benodigde
informatie. Pas als wij alle informatie hebben ontvangen, starten wij met de bouw van
jouw online academie.
Niet tijdig aanleveren informatie – consequenties
8.4 Het niet op de deadline aanleveren van de benodigde informatie heeft de volgende
consequenties voor jou:
a) Je bent een direct opeisbare boete verschuldigd van €150 voor 1 dag te laat, €180 voor
2 dagen te laat en €210 voor 3 of meer dagen te laat aanleveren, onverminderd ons
recht om in plaats van de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen en
onverminderd al onze overige rechten.
b) Als je 3 of meer dagen te laat aanlevert, plannen wij je opnieuw in, waarbij het

uitgangspunt is dat je onderaan de lijst komt te staan. Je kunt in dat geval geen
aanspraak meer maken op de oorspronkelijk afgesproken datum voor oplevering van
je online academie.

Verplaatsen videodag – consequenties
8.5 Aanvullend op MPOP ontzorgt kan een videodag worden afgesproken. Een videodag
wordt in overleg met jou ingepland.
a) Tot 15 dagen voor de videodag kan je de datum verplaatsen zonder wijzigingskosten.
b) Tussen 15 en 7 dagen ben je gehouden 250,- aan wijzigingskosten te vergoeden.
c) Binnen 7 dagen ben je gehouden 500,- aan wijzigingskosten te vergoeden.
Wij stellen een nieuwe datum voor de videodag vast, waarbij het uitgangspunt is dat je
onderaan de lijst komt te staan.

Artikel 9 Hosting MPOP ontzorgt
9.1 Bij MPOP ontzorgt kunnen wij de hosting voor jou verzorgen. De kosten hiervan brengen
we aanvullend in rekening. Je kunt de hosting op elk moment opzeggen tegen het einde
van de maand met een opzegtermijn van 1 maand.
9.2 Onze webhosting heeft gemiddeld een uptime van 99%. Dit percentage is niet van
toepassing in geval van storingen en/of overmacht.
9.3 Wij maken dagelijks een back-up gemaakt die minimaal 10 dagen wordt bewaard. Indien
nodig of gewenst plaatsen wij een back-up terug. Voor het overige ben je zelf
verantwoordelijk om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau gezien jouw
bedrijfsactiviteiten die je uitvoert via je online academie, zoals een SSL-certificaat, extra
beveiligde dataopslag of een escrow-service.
9.4 Wij kunnen zonder voorafgaande bekendmaking je online academie (tijdelijk) buiten
gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken als dit nodig is voor het onderhoud, voor
verbeteringen of als de systemen niet functioneren of reageren zoals zij dat onder normale
omstandigheden behoren te doen. Dit geldt ook in geval van Denial of Service-aanvallen,
ongeacht of jij deze uitvoert of waarvoor een derde jouw server gebruikt. Het tijdelijk niet
beschikbaar zijn geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering
van de betalingsverplichting. Voor zover mogelijk zullen wij je van tevoren informeren.

Artikel 10 Onrechtmatige inhoud en gebruik van een bij ons gehoste online academie
10.1 Je zorgt ervoor dat je met gebruikmaking van onze diensten niet handelt in strijd met het
toepasselijke recht en geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals het
verspreiden van schadelijke software, misleidende praktijken, het schenden van het
auteursrecht en het versturen van spamberichten.
10.2 De inhoud van je website en domeinnaam mag, al dan niet via hyperlinks of andere
verbindingen, geen pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld
verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke
inhoud weergeven. Ook mag je niet oproepen tot het plegen van strafbare feiten.
10.3 Als op grond van objectieve aanwijzingen het waarschijnlijk is of als derden aannemelijk
maken dat rechten worden geschonden door de inhoud van jouw website, dan mogen wij
de inhoud tijdelijk blokkeren.
10.4 Als de schending komt vast te staan, mogen wij de verdere maatregelen treffen zoals het
blokkeren van bepaalde diensten en het per direct ontbinden van de overeenkomst tot
hosting.
10.5 Wij hanteren een notice & takedown procedure op grond waarvan derden een klacht
kunnen indienen in verband met onrechtmatige inhoud.
10.6 Maatregelen genoemd in dit artikel zijn voor jou geen geldige reden om je betaling op te
storten of geheel niet te betalen. Ook worden wij niet schadeplichtig door het treffen van
maatregelen. Schade en kosten die voortvloeien uit het treffen van maatregelen moet je
aan ons vergoeden, als sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 11 Individuele high-end coaching
11.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
11.2 De overeenkomst is alleen met schriftelijke instemming van beide partijen tussentijds
opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Deze
opzeggingsmogelijkheid ziet nadrukkelijk alleen op individuele high-end
coachingstrajecten

11.3 Als wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij je niet goed meer kunnen begeleiden als
coach, dan mogen wij een opdracht tussentijds opzeggen zonder dat een opzegtermijn in
acht behoeft te worden genomen.
11.4 In geval van een tussentijdse opzegging behouden wij recht op een redelijk loon en op
vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
11.5 Als een partij verhinderd is voor een individuele afspraak, dan informeert deze de andere
partij zo spoedig mogelijk. Partijen maken dan een nieuwe afspraak.

Artikel 12 Events
12.1 Annulering van je deelname aan een event kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan.
12.2 Bij annulering van je deelname brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening:
a) Tot 30 dagen voor het event mag je kosteloos annuleren.
b) Tussen de 30 en 15 dagen voor het event ben je gehouden 50% van het
overeengekomen bedrag te vergoeden.
c) Binnen 15 dagen voor het event ben je gehouden 100% van de overeengekomen prijs
te vergoeden.
12.3 Je kunt je laten vervangen door een ander, nadat je ons hierover schriftelijk hebt
geïnformeerd.
12.4 In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor ons moverende redenen,
waaronder verhindering van een hoofdspreker, kunnen wij een event voor aanvang
verplaatsen. Je ontvangt hiervan bericht. Wij verschuiven je deelname naar een volgende
datum. Als deze datum nog niet bekend is, dan zullen we je daarover informeren en op de
hoogte houden. Als je niet kunt op de nieuwe datum, dan ontvang je van ons een voucher
die je kunt gebruiken voor een ander product of dienst van ons. Als wij het event niet door
laten gaan, dan komen de betalingsverplichtingen te vervallen en worden gedane
betalingen terugbetaald.

Artikel 13 Producten
13.1 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Wij kunnen niet garanderen dat het weergegeven product exact
overeenkomen met het echte product.
13.2 Geaccepteerde bestellingen zullen wij met bekwame spoed en in principe binnen 30
dagen uitvoeren. Als de levering vertraagd is of de bestelling niet of niet geheel geleverd
kan worden, dan zullen we je hierover informeren.
13.3 Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt.
13.4 Wij dragen het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment
van bezorging, tenzij jij de keuze hebt gemaakt voor de vervoerder. In dat geval draag jij
het risico tijdens het vervoer.

Artikel 14 Softwarepakket en licenties
14.1 Software wordt aangeboden als ‘as is’ en betreft geen maatwerk. Wij zullen ons inspannen
te zorgen voor goedwerkende software in overeenstemming met het beoogde gebruik en
de software naar behoren up-to-date te houden. Wij zijn hierbij afhankelijk van
leveranciers en derden.
14.2 Wij bieden op verschillende manieren support over het gebruik van de software en bij
technische problemen, onder meer door het beschikbaar stellen van online documentatie
en het bieden van online support op werkdagen tussen 9 en 17 uur. Voor support kan je
ons mailen op support@dewebdesignacademie.nl.
14.3 Wij leveren geen support op installatie en het gebruik van andere plugins en software.
14.4 Wij geven geen garantie af dat de software altijd zonder gebreken is. Eventuele gebreken
in de software waardoor de software niet gebruikt kan worden in overeenstemming met

het beoogde gebruik, zullen wij, zo snel als redelijkerwijs mogelijk en van ons verwacht
mag worden, oplossen. Als een gebrek niet opgelost kan worden, dan zullen wij komen
met een andere oplossing.
14.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de software, tenzij
sprake is van opzet of grove schuld.

14.6 Een goede werking van lienties is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder
factoren die buiten onze invloedsfeer liggen. Je bent onder meer verantwoordelijk voor
een toereikende hosting, een goed functionerende website en het maken van back-ups.

Artikel 15 Licenties
15.1 Je verkrijgt een tijdelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en wereldwijde licentie (d.w.z.
een gebruiksrecht) voor het gebruik van de software. Deze licentie omvat tevens een
licentie op de door ons ontworpen en ontwikkelde templates, paginalayouts en modules,
waarmee je met eigen beeldmateriaal je online academie kan vormgeven.
15.2 Het is verboden om sublicenties te verlenen of jouw licentie door te geven, al dan niet
tegen vergoeding, aan een derde partij. Uitgezonderd hiervan is het doorgeven van je
licentie aan jouw websitebouwer die de licentie gebruikt ten behoeve van jou.
15.3 Het is verboden om de broncode van enig deel van de software te reverse engineeren of
deze te decompileren, tenzij dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan.
15.4 Het is verboden om enige aanduiding over auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de software te verwijderen.
15.5 Het is verboden om de software te combineren met open source software op een
zodanige wijze dat het resultaat alleen te gebruiken of verspreiden is wanneer (delen van)
de software zelf als open source worden aangeboden.
15.6 Alle rechten van intellectueel eigendom op licenties, templates, paginalayouts en modules
berusten uitsluitend bij ons. Het is niet de bedoeling om deze rechten op enige manier aan
jou over te dragen.

Artikel 16 Licentie op door ons gemaakte video’s
16.1 Je verkrijgt een exclusieve, overdraagbare, wereldwijde en in duur onbeperkte licentie
(d.w.z. een gebruiksrecht) voor het gebruik van de door ons voor jou gemaakte video’s.
16.2 Je mag de in het eerste lid genoemde werken gebruiken, wijzigen, verveelvoudigen,
openbaar maken, delen met derden en exploiteren.
16.3 Jij hebt en behoudt het auteursrecht op de door jouw aangeleverde teksten, foto’s en
andere werken.
Artikel 17 Online diensten
17.1 Bij diensten die online geleverd worden geven wij niet de garantie dat deze op ieder
moment bereikbaar zijn.
17.2 Zonder voorafgaande bekendmaking kunnen wij de online omgeving (tijdelijk) buiten
gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het
onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving.
17.3 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een online dienst geeft je niet het recht op
vermindering van de betalingsverplichting.

Artikel 18 Termijnen
18.1 Overeengekomen termijnen, waaronder levertermijnen, zijn indicatief en nooit fatale
termijnen. Je moet ons dan ook eerst schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn
geven om aan onze verplichtingen te voldoen.
18.2 Ons aanbod heeft een duidelijk aangegeven duur. Hieraan is de eventuele toegang tot
onze online omgeving en/of de bijbehorende besloten Facebookgroep verbonden. Als wij
je langer toegang geven, dan kan je hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 19 Inzet derden
19.1 Wij mogen de uitvoering van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan een
derde. Dit gebeurt met de nodige zorgvuldigheid. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk
voor de uitvoering van de overeenkomst. De algemene voorwaarden en de verplichtingen
uit de overeenkomst gelden ook voor de door ons ingeschakelde derden.
19.2 Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de experts uit het MPOP-team. Zij zijn zelf
verantwoordelijk voor de producten en diensten die zij leveren aan jou. Wij zijn niet
aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door een expert uit het MPOP-team.
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op eventuele overeenkomsten die je

sluit met een expert uit het MPOP-team. Deze bepaling is niet van toepassing op experts

uit het MPOP-team die bij ons in dienst zijn.

Artikel 20 Wat kun je van ons verwachten?
20.1 Wij bieden je tools en ondersteuning aan om het beste uit jezelf en je business te halen en
zullen onze diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen verlenen.
20.2 Ons aanbod is erop gericht om jou te helpen om een succesvolle ondernemer te worden.
Maar je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen transformatie en ontwikkeling.
Succes is afhankelijk van je eigen inzet, motivatie, leervermogen en kwaliteiten.
20.3 Wij geven nadrukkelijk geen garanties af voor het behalen van een bepaald (financieel)
resultaat.

Artikel 21 Wat verwachten wij van jou?
21.1 Je bent gemotiveerd en zet je actief in om de door jou gestelde doelen te bereiken. Je
neemt je eigen besluiten en draagt hier zelf de verantwoordelijkheid voor.
21.2 Je verstrekt ons gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang kan zijn voor de
uitvoering van de overeenkomst en informeert ons tijdig over wijzigingen.
21.3 Je stelt je respectvol op naar ons, onze medewerkers, onze experts uit het MPOP-team en
andere deelnemers en houdt rekening met hun rechten en privacy.
21.4 Tijdens bijeenkomsten houd je je aan de geldende normen wat betreft de openbare orde,
goede zeden en fatsoen. Ook houd je je aan de huisregels die gelden op de locatie en volg
je de door ons, of door ons ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op.
21.5 Je respecteert ons auteursrecht. Het door ons aan jou beschikbaar gestelde materiaal,
waaronder audio, video en documentatie, mag alleen door jou worden gebruikt. Je mag
dit materiaal zonder onze schriftelijke toestemming niet verveelvoudigen, openbaar
maken, delen met derden of exploiteren. Je mag wel een kopie maken voor eigen gebruik.
21.6 Je kunt online met andere deelnemers communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van
reacties in de groep op Facebook. Je verklaart geen spam of anderzijds ongewenste
mededelingen te versturen. Commerciële uitingen zijn alleen toegestaan op de daartoe
aangewezen plekken of met onze toestemming. Wij mogen zonder nader bericht jouw
berichten en reacties verwijderen, als de inhoud daarvan het verwijderen rechtvaardigt.
21.7 Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten (ongeacht in welke vorm)
is niet toegestaan, tenzij wij hier vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Het
maken van opnames tijdens een individuele afspraak is toegestaan mits je dit vooraf aan
ons kenbaar hebt gemaakt. Het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere
doeleinden te gebruiken dan voor persoonlijk gebruik.
21.8 Je geeft de ontvangen toegangsgegevens voor de online omgeving en de ontvangen
licentiecode voor Poppyz niet aan anderen en laat anderen ook niet op een andere wijze
de online omgeving gebruiken.
21.9 Het overtreden van de leden 3 tot en met 8 door of namens jou kan resulteren in
onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en gebruik van onze diensten. Wij mogen je in
dat geval ook verwijderen uit een bijeenkomst. Uitsluiting of verwijdering laat de
verplichting tot het betalen van de overeengekomen vergoeding voor de desbetreffende
dienst onverlet.

Artikel 22 Wijziging van de overeenkomst
22.1 Wij mogen de inhoud van onze diensten tussentijds wijzigen in verband met een
kwalitatieve verbetering. Ook mogen wij de planning van onderdelen, waaronder data
en/of tijdstippen, wijzigen, en bepalen wie de dienst zal leveren en eventueel iemand
vervangen. Deze wijzigingen mogen wij zonder overleg doorvoeren.
22.2 Wij mogen de inhoud van ons abonnement wijzigen. Als de wijziging voor jou negatieve
consequenties met zich meebrengt, dan kan je overeenkomst opzeggen.
22.3 Bij een wijziging of aanvulling van de gemaakte afspraken door jou of onvoorziene
omstandigheden mogen wij de afgesproken prijs of omvang van de opdracht aanpassen.
22.4 Wij mogen de prijs van ons abonnement jaarlijks indexeren. Ook mogen wij, als onze
kosten zijn gestegen, de prijsstijgingen doorberekenen in ons abonnement.

Artikel 23 Facturatie en betaling
23.1 Voor onze diensten ontvang je een digitale factuur, die wordt verstuurd naar het door jou
opgegeven e-mailadres. Verzending naar dit e-mailadres geldt als ontvangst door jou.
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij partijen hierover
schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
23.2 Uitgangspunt is dat vooraf het gehele bedrag dient te worden betaald. Voor sommige
diensten kan je kiezen voor een betalingsregeling, waarbij je in termijnen kan betalen, al
dan niet met een eenmalige aanbetaling. De hoogte van het bedrag en het aantal
termijnen is afhankelijk van de gekozen dienst.
23.3 Als je (een gedeelte) vooruit moet betalen, dan kun je geen aanspraak maken op levering
totdat deze betaling volledig heeft plaatsgevonden.
23.4 Voor sommige diensten, waaronder abonnementen, geldt dat de betaling loopt via een
automatische incasso, afgegeven bij de eerste iDeal-betaling. Voor elke geweigerde of
gestorneerde automatische incasso mogen wij 25 euro in rekening brengen. Dit is ter
dekking van onze administratiekosten en de kosten die bij ons in rekening worden
gebracht bij elke geweigerde of gestorneerde incasso.
23.5 Aftrek, verrekening en opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare
tekortkomingen is niet toegestaan.
23.6 Wordt er op een factuur niet of niet op tijd betaald? Dan ben je na het verstrijken van de
betalingstermijn van rechtswege in verzuim, dus zonder dat een nadere ingebrekestelling
noodzakelijk is. De vordering is dan direct opeisbaar. Eventuele betalingsregelingen
komen te vervallen. Over het openstaande bedrag wordt de wettelijke handelsrente
berekend, vanaf de vervaldag totdat alles is betaald. Eventuele gemaakte
invorderingskosten dient u dan te voldoen. Die bedragen 15 procent van het openstaande
bedrag en tenminste 75 euro.
23.7 Als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen ter zake van een afgesloten abonnement,
dan mogen wij onze dienstverlening opschorten. De betalingsverplichting blijft echter
onverkort bestaan, ook over de periode waarover wij de dienstverlening hebben
opgeschort en je dus geen aanspraak hebt kunnen maken op onze dienstverlening.
23.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou zijn de
vorderingen van ons op jou onmiddellijk opeisbaar.
23.9 Lukt het een keer niet om te betalen? Neem dan direct contact met ons op, in ieder geval
voor de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Wij zullen dan, indien mogelijk,
samen met jou een passende oplossing proberen te vinden.

Artikel 24 Geheimhouding
24.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.
24.2 Als één der partijen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak
gehouden is vertrouwelijke informatie aan een bevoegde autoriteit of aan een door de wet
of bevoegde autoriteit aangewezen derden te verstrekken, en de desbetreffende partij
geen beroep toekomst op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter of autoriteit
erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is die partij daardoor niet aansprakelijk
voor enigerlei daaruit voortvloeiende schade.
24.3 Deze omstandigheid kan geen aanleiding zijn de overeenkomst op welke wijze dan ook te
beëindigen.

Artikel 25 Auteursrecht
25.1 Op alle door ons opgestelde en verstrekte werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt
tot cursusmateriaal, (digitale) werkboeken, e-books, (online) programma’s, video’s en
podcasts, berust het auteursrecht uitsluitend bij ons. Deze werken zijn uitsluitend bestemd
om door jou persoonlijk te worden gebruikt.
25.2 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen deze werken niet worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, aan derden verstrekt of geëxploiteerd, ook niet
wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten,

kennis en technieken betreft. Wij kunnen aan een dergelijke toestemming voorwaarden

verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.

Artikel 26 Boetebepaling
26.1 Bij overtreding van de artikelen 15, 16 en 25 door of namens jou ben je ons een direct
opeisbare boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) verschuldigd voor iedere
overtreding en ook € 500 (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag of dagdeel dat de
overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om in plaats van de boete (volledige)
schadevergoeding te vorderen en onverminderd al onze overige rechten.

Artikel 27 Niet-nakoming, opschorting en einde van de overeenkomst
27.1 Wanneer jij nalatig bent in het nakomen van enige verplichting die op basis van de
overeenkomst op jou rust, hebben wij het recht onze werkzaamheden op te schorten of de
overeenkomst te (doen of laten) ontbinden.
27.2 Wanneer er meerdere malen niet of niet op tijd is betaald kunnen wij van jou verlangen
dat onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid wordt gesteld in een door ons te
bepalen vorm of een voorschot geeft. Als jij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, zijn
wij, onverminderd onze mogelijkheden om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen,
gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat de
betalingsachterstand is opgeheven.
27.3 Wanneer jij de overeenkomst wegens een ons toerekenbare tekortkoming en na
behoorlijke ingebrekestelling ontbindt of doet of laat ontbinden, zijn wij niet gehouden tot
terugbetaling van al betaalde, door ons gefactureerde bedragen of betaling van
schadevergoeding en blijven wij recht houden op de nog niet betaalde, maar wel al
opeisbare bedragen die verschuldigd zijn op grond van al verrichte werkzaamheden.
27.4 De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar door partijen, tenzij anders geregeld in
deze algemene voorwaarden.

Artikel 28 Overmacht
28.1 Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen
overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade
en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons redelijkerwijs
onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen zoals afgesproken en
ons daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor onze rekening komt.
Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een hoofdspreker,
epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming,
aardbeving, brand, werkstaking in ons bedrijf of bij onze leveranciers, gewijzigde
overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring, cybercriminaliteit en
netwerkaanvallen.
28.2 Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen als de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis
hadden moeten nakomen.
28.3 Als sprake is van overmacht, dan zullen wij je zo snel mogelijk informeren. Zo mogelijk
zullen we een passende oplossing proberen te vinden. In geval van langdurige (langer dan
twee maanden) of blijvende overmacht mag je de opdracht schriftelijk ontbinden zonder
dat jij aanspraak kan maken op vergoeding van de schade. Je blijft verplicht het al
uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Artikel 29 Aansprakelijkheid
29.1 Wij zullen je naar beste kunnen adviseren en begeleiden. Je bent zelf verantwoordelijk
voor de beslissingen die je neemt naar aanleiding van onze dienstverlening. Wij kunnen
voor de hieruit voorvloeiende schade nooit aansprakelijk worden gesteld.
29.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade – zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor:
a) schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door jou verstrekte onjuiste,
onvolledige of onduidelijke informatie;

b) schade die is ontstaan doordat jij op enigerlei wijze tekort bent geschoten in de
nakoming van jouw verplichtingen;
c) schade ten gevolge van het niet of niet volledig bereiken van het door jou beoogde
resultaat;
d) beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen en andere schade ontstaan
tijdens live bijeenkomsten, zoals events en masterminds;
e) schade wegens het niet beschikbaar zijn of niet goed werken van Poppyz, ongeacht
de oorzaak;
f) schade wegens het niet beschikbaar zijn van je online academie door problemen met
de hosting;
g) afwijzingen, disfunctioneren van accounts en software van derden, die nodig of
optioneel zijn voor het gebruik van onze software.  
h) schade wegens cybercriminaliteit zoals hacking, malware, ransomware en dergelijke.
29.3 De vergoeding, waaronder schadevergoeding, welke wij aan jou verplicht zouden zijn te
betalen gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, is per voorval of combinatie van
gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt tot het bedrag dat jij het jaar voorafgaand
aan de schadeveroorzakende gebeurtenis op grond van de overeenkomst aan ons hebt
betaald.
29.4 Wij mogen aansprakelijkheidsbeperkingen van de door ons ingeschakelde anderen
tegenover jou inroepen.
29.5 De opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of grove
schuld.
29.6 Als wij aansprakelijk zijn, moet je ons in de gelegenheid stellen de schade in redelijkheid
en zoveel als mogelijk is te beperken of ongedaan te maken. Je hieraan verleent dan alle
mogelijke medewerking

Artikel 30 Vrijwaringen
30.1 Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door jou verstrekte werken, die bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebruikt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het auteursrecht.
30.2 Als jij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden en dergelijke verstrekt,
garandeer je dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 31 Klachten
31.1 Heb je een klacht over onze dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk,
uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk contact met ons op, zodat wij de klacht kunnen
bespreken
31.2 Je geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn
inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond, te zorgen voor een passende oplossing.
Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
31.3 Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.
31.4 Alle klachten bespreek je eerst met ons. Je publiceert geen klachten online, op social
media, of anderzijds.

Artikel 32 Afsluitende bepalingen
32.1 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn
om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen
betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
32.2 Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
32.3 Iedere vordering van opdrachtgever, behalve een vordering die al door mij is erkend,
vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij
binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een
rechtsvordering is ingesteld.
32.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich in alle redelijkheid
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen, waar mogelijk door
middel van mediation.
32.5 De rechter in Apeldoorn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

© 2022-2023 De Webdesign Academie | Dsignonline. Alle Rechten Voorbehouden. Voorwaarden

Dsignonline

Locatie Europaweg 8
9723 AS Groningen

Locatie Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam

Correspondentie adres
Van Sijsenstraat 57a
9724 NM Groningen

+31(0)50 7850339
office@dsignonline.nl

Training

Diensten

Geef je op en mis nooit meer een deal!


© De Webdesign Academie. All rights reserved. Powered by Dsignonline.